Alışveriş sepetinizde ürün yok.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

KVKK

Luppio Elektronik Hizmetler Mağazacılık San.ve Tic.Ltd. Şti.olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hangi ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Luppio Elektronik Hizmetler Mağazacılık San.ve Tic.Ltd. Şti.olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Luppio Elektronik Hizmetler Mağazacılık San.ve Tic.Ltd. Şti.’ne ait https://www.luppio.com/ ve diğer internet sitelerindeki her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Yasalarda açıkça belirtilmiş olan kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere ana hissedarımız, doğrudan, dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel Müdürlük, Şubeler, Temsilciler, sosyal medya hesapları, e-posta formları, internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereği kullanıcı hakları: Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Luppio Elektronik Hizmetler Mağazacılık San.ve Tic.Ltd. Şti